Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w Dankowicach

Zarządzenie Nr 0050.069.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 07 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami)
w wykonaniu uchwały Nr 5.049.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy:

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Dankowicach, opisaną szczegółowo w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.069.2019

Burmistrza Krzepic z dnia 07 maja 2019 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Krzepic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

L.p.

Nr działki

Pow. w m2

Położenie działki

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

1

1456-16

8818

Dankowice

CZ2C/00034196/6

Nieruchomość stanowi grunt rolny, w skład którego wchodzą użytki rolne: RIIIb – 0,2549 ha, RIVa – 0,0761 ha, RIVb – 0,5508 ha

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem R1, dla którego ustalono następujące przeznaczenie: tereny rolnicze bez prawa lokalizacji zabudowy. Ponadto działa położona jest w terenie zmeliorowanym

300,00 zł rocznie

9 lat

Do 20 stycznia każdego roku dzierżawy

 

  • Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.krzepice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres 21 dni tj. od 08 maja 2019 roku do 28 maja 2019 roku, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
  • Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
    na zasadach określonych w umowie oraz po upływie każdych dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższona o 2 %.
  • Umowy zostaną zawarte z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia