Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, dn. 02 maja 2019 roku

GKR.6733.002.2019

P O S T A N O W I E N I E

o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

postanawia się


zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dróg gminnych nr 69001S, 639047S, 639048S, 639049S - wraz z odwodnieniem w ulicach Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Księdza Stasiewicza, na dz. ew. nr 2311, 2355/1, 2355/2, 2355/3, 2355/4, 2360, 2407, 2466, 2510, 2529, 3590, 3591, 3605, 3606, 3607/1 i 3607/2, obręb 0001 Krzepice, jednostka ewidencyjna Krzepice – miasto do czasu przedłożenia w tutejszym urzędzie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            Z chwilą otrzymania w/w decyzji środowiskowej, postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji zostanie wznowione z urzędu.

            Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego zawieszone postępowanie wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

            Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

  1. Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
  2. Strony postępowania administracyjnego wg odrębnego wykazu.

 

O. Ch. -K.

Z up. Burmistrza
Mirosław Łukasik

Zastępca Burmistrz