Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. Płyty Rynku w Krzepicach

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.049.2019

Burmistrza Krzepic

z dnia 22 marca 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik  nr 1 oraz w załączniku graficznym nr 2, do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 25 marca do 15 kwietnia 2019 roku.

§3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przez okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.

 

                                                          Załącznik nr 1 do

                                                                    Zarządzenia Nr 0050.049.2019

                                                                                                     Burmistrza Krzepic

                                                                                                     z dnia 22 marca 2019 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu na okres od 17 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku następujące części płyty Rynku w Krzepicach:

  • w pierzei południowej od strony ulicy Pronobisa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1460 o pow. 30 m2
  • w pierzei południowej od strony ulicy Krakowskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1460 o pow. 30 m2
  • w pierzei południowej w części środkowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1460 o pow. 30 m2

z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Czynsz dzierżawny ustala się odrębnie dla każdej części, wysokości 243,00 złote plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 55,89 złotych – w stosunku miesięcznym, płatny do 20 każdego miesiąca.

Z uwagi na krótki  okres obowiązywania umowy aktualizacji czynszu nie będzie prowadzona.

 

      Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabycia nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 25 marca do 15 kwietnia 2019 roku.

 

PDFZałącznik graficzny.PDF