Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie wszczęciu postępowania w s/p wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i Nn.Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transfor S-088

Krzepice, 23 stycznia 2019 roku

GKR.6733.001.2019

                                                                                    

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096 ze zmianami) z a w i a d a m i a   s i ę, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „EL-LUX” mgr inż. Łukasz Trzepizur, Szarlejka, ul. Łukasiewicza 52, 42-130 Wręczyca Wielka, działającego w imieniu Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, aleja Armii Krajowej 5 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Starokrzepice 3” wraz z włączeniem do sieci SN i Nn. Demontaż linii napowietrznej 15 kV oraz wieżowej stacji transformatorowej S-088”, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.  1139/18, 499/7, 665/1, 681, 685/2, 687, 685/1, 688/1 obręb Starokrzepice.

 

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Krzepic

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2019
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  23-01-2019 15:30
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  23-01-2019 15:37
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 709
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl