Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z sesji nr 3.2018

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 08:03:23, a zakończono o godz. 10:33:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Trawiński
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (08:03:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (08:04:00)

Zgłoszono radną Marlenę Brodziak na Sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (08:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marlena Brodziak


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (08:07:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2018 r. (08:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (08:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 3.016.2018 (08:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Trawiński, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka
 • PRZECIW (1):
  Roman Kudelski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024 (08:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.017.2018 (08:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Roman Kudelski


6. Projekt budżetu gminy na 2019 rok. (08:19:00)

       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem (08:19:00)

       b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, (08:28:00)

       c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady, (08:41:00)

       d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (08:45:00)

Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza do uchwały budżetowej (08:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Tomasz Rakowski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek

Głosowanie nad wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetu wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji (08:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Czesława Dudek, Tomasz Rakowski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz

Głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu bez zmian do uchwały budżetowej (08:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Rakowski, Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz

Głosowanie nad Dz.851, rozdz.85154 przedstawione przez Skarbnika w celu dostosowania uchwały budżetowej do wydatków uchwały Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (08:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kudelski, Tomasz Rakowski, Rafał Balcerzak, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka

       e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (09:09:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.018.2018 (09:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marlena Brodziak, Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Tomasz Rakowski, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz


7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026. (09:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (09:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Rakowski

Głosowanie nad uchwałą nr 3.019.2018 (09:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak


8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. (09:16:00)

Głosowanie nad wnioskami Komisji Budżetu (09:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Mariusz Trawiński, Czesława Dudek
 • PRZECIW (1):
  Damian Pilarz

Głosowanie nad uchwałą nr 3.020.2018 (09:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Roman Kudelski, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak


9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. (09:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.021.2018 (09:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba


10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (09:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.022.2018 (09:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba


11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (09:28:00)

Zgłoszono radnego Romana Kudelskiego

Głosowanie nad kandydaturą radnego Romana Kudelskiego (09:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kudelski

Głosowanie nad uchwałą nr 3.023.2018 (09:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kudelski


12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok. (09:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.024.2018 (09:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Mariusz Trawiński, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2019 roku. (09:31:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.025.2018 (09:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński, Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Barbara Pilarz, Czesława Dudek


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2.011.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019. (09:34:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 3.026.2018 (09:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Trawiński, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka


15. Sprawozdania, informacje: (09:36:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 do 28 grudnia 2018 roku. (09:36:00)


16. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (09:57:00)


17. Zamknięcie obrad. (10:33:00)


Zakończono sesję (10:33:16)