Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krzepicach ul. Generała Fieldorfa-Nila

Strona archiwalna

 

           

                     ZARZĄDZENIE  NR 0050.488.2018

           Burmistrza Krzepic

z dnia 18 września 2018 roku

w sprawieogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) w wykonaniu uchwał: Nr 40.384.2018; Nr 40.385.2018; Nr 40.386.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Krzepice

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Krzepice, położone w Krzepicach, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 2468/12 o pow. 0,0051 ha obręb 0001 Krzepice, nr 2468/13 o pow. 0,0039 ha obręb 0001 Krzepice, nr 2468/14 o pow. 0,0100 ha obręb 0001 Krzepice, dla których Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą  CZ2C/00043259/2.

§ 2. W/w nieruchomość została szczegółowo opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się  do 31 października 2018 roku.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Planowania      Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFWykaz do sprzedaży krzepice, ul. Generała Fieldora-Nila.pdf
         

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2018
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  18-09-2018 13:40
  przez: Krystyna Chęcińska
 • zmodyfikowano:
  18-09-2018 13:41
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 855
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl