Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Strona archiwalna

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.436.2018

Burmistrza Krzepic

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 36.354.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowane położone w Krzepicach, stanowiące własność Gminy Krzepice, objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla których Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ2C/00031906/6, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • działka nr 3889/10 o powierzchni 2,7649 ha,

 • działka nr 3889/11 o powierzchni 1,5856 ha,

 • działka nr 3889/12 o powierzchni 1,5151 ha,

 • działka nr 3889/13 o powierzchni 1,8129 ha,

 • działka nr 3889/14 o powierzchni 2,3267 ha,

 • działka nr 3889/18 o powierzchni 3,4808 ha,

 • działka nr 3889/19 o powierzchni 0,9984 ha,

 • działka nr 3889/20 o powierzchni 0,9071 ha,

 • działka nr 3889/21 o powierzchni 0,9072 ha,

 • działka nr 3889/22 o powierzchni 2,6930 ha.

§ 2. W/w nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 10 lipca 2018 roku.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 2 wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na okres 21 dni oraz zamieszczony został na stronie internetowej www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzepice www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.436.2018

Burmistrza Krzepicach

z dnia 28 maja 2018 roku

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/10 o powierzchni 2,7649 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Inwestycyjna, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.
 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/10 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna w pasie 5 m od obwodnicy.

 • Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne, gdzie w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu, obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 847 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 194 810,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/11 o powierzchni 1,5856 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Inwestycyjna, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/11 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne, gdzie w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu, obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 486 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 111 780,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/12 o powierzchni 1,5151 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonych drogach wewnętrznych – róg ulicy Inwestycyjnej i ulicy Stalowej, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/12 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

 

Wartość nieruchomości wynosi 472 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 108 560,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/13 o powierzchni 1,8129 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/13 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna w pasie 5 m od obwodnicy.

 • Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne, gdzie w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu, obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Wartość nieruchomości wynosi 565 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 129 950,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/14 o powierzchni 2,3267 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Stalowa, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/14 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna w pasie 5 m od obwodnicy.

 • Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne, gdzie w przypadku podejmowania działań związanych z naruszeniem gruntu, obowiązkowe jest prowadzenie inwestycji pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje trybem przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 725 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 166 750,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/18 o powierzchni 3,4808 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Stalowa, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/18 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 1 084 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 249 320,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/19 o powierzchni 0,9984 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Inwestycyjna, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/19 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 311 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 71 530,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/20 o powierzchni 0,9071 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Inwestycyjna, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/20 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 282 500,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 64 860,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/21 o powierzchni 0,9072 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonej drodze wewnętrznej – ulica Inwestycyjna, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/21 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 282 500 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 64 860,00 złotych.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3889/22 o powierzchni 2,6930 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031906/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 • Nieruchomość położona jest przy nieurządzonych drogach wewnętrznych – ulica Inwestycyjna i ulica Stalowa, w kompleksie działek włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna są projektowane.

 • Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice działka nr 3889/22 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PHU, dla którego ustalono przeznaczenie: teren przemysłu, usług, składów, magazynów oraz zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń izolacyjna.

 • Na terenie działki znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, gdzie w przypadku kolizji z zaprojektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się przebudowę tych urządzeń na koszt inwestora, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą i w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sąsiednich.

Wartość nieruchomości wynosi 839 000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 192 970,00 złotych.

 

 1. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 10 lipca 2018 roku.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia