Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki przy ulicy Chopina w Krzepicach

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krzepicach przy ulicy Chopina.

Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka nr 2763/4 o powierzchni 0,0708 ha, obręb 0001 Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00031266/7, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze gminnej – ulicy Chopina w Krzepicach.

Uzbrojenie terenu – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Na działce znajduje się sklep ogrodniczy stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami – brak wpisów w księdze wieczystej..

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

Cena wywoławcza – 41.000,00 złotych plus podatek VAT wg stawki 23 %.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 złotych, do dnia 23 lutego 2018 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, w wysokości ustalonej w regulaminie przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów

Wniesione wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31.

 

Krzepice, 23 stycznia 2018 roku