Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż działki polozonej w Krzepicach

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krzepic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Krzepicach przy ulicy Generała Andersa, zapisanej jako działka nr 2489 o powierzchni 0,0162 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032026/0, prowadzona przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2017 roku o godz. 10.00, w drodze publicznej licytacji, w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka położona jest w Krzepicach przy drodze gminnej, asfaltowej, uzbrojonej w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

Działka nie jest obciążona długami ani ciężarami.

Cena wywoławcza – 10.000,00 zł. plus podatek VAT wg stawki 23 % tj. 2.300,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 złotych do dnia 01 grudnia 2017 roku.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto „BS Krzepice 09825000032100000000420002”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia w którym przetarg odwołano, zamknięto, unieważniono lub zakończono wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice – pok. Nr 11, tel. 34 317-51-72 wewn. 31

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2017
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  03-11-2017 14:18
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 3943
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl