Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Strona archiwalna

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 342.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 20 września 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 30.278.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną położoną w Krzepicach opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od 20 września 2017 roku do 02 listopada 2017 roku.

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz zostaje zamieszczony na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl i www.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.342.2017

Burmistrza Krzepicach

z dnia 20 września 2017 roku

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, położoną w Krzepicach przy ulicy Generała Andersa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2489 o powierzchni 0,0162 ha, stanowiącą własność Gminy Krzepice, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr CZ2C/00032026/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową

Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze gminnej, uzbrojonej w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i teletechniczną.

Wartość nieruchomości wynosi 10.000,00 złotych

plus podatek VAT wg stawki 23% tj. 2.300,00 zł.

Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się do dnia 02 listopada 2017 roku.