Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - ul. Kuków 30 , Krzepice

Strona archiwalna

 

Burmistrz Krzepic informuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w dniu 10 lipca 2017 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Przedmiotem najmu objęto lokal użytkowy o powierzchni 71,08 m2, położony przy ul. Kuków 30 w Krzepicach.

Z dniem 31 lipca 2017 roku mija termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 0050.321.2017

BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 10 lipca 2017 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr 29.265.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznacza się do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy na okres od
1 lipca 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku lokal użytkowy o pow. 71,08 m
2 opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy Urzędu Miejskiego w Krzepicach a także zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu www.bip.krzepice.pl

 

§3. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 10 lipca 2017 roku do dnia
31 lipca 2017 r.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

K. Eliasińska - Pop

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.321.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 10 lipca 2017 roku

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

 

Przeznacza się do wynajęcia na okres od 1 lipca 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku lokal użytkowy położony przy ul. Kuków 30, 42-160 Krzepice.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy położony
w Krzepicach, przy ul. Kuków 30, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 186, obręb Kuków, opisanej w księdze wieczystej Kw Nr CZ2C /00032622/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 71,08 m2.

3. Opis przedmiotu najmu: Lokal użytkowy.

4. Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania umowy najmu.

5. Wysokość opłaty z tytułu najmu: Czynsz za wynajem lokalu ustala się na kwotę 12,30 zł netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca jest zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, objęte odrębnymi umowami.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

6. Zasady aktualizacji opłaty: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, jedynie za pisemnym poinformowaniem.

Zmiana wysokości czynszu najmu dokonywana będzie w formie aneksu do umowy.

7. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości :
ustala się od 10 lipca 2017 do 31 lipca 2017 roku.

 

K. Eliasińska - Pop