Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Krzepic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej

Strona archiwalna

 

Krzepice, 07 czerwca 2017 roku

GKR.6733.003.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRZEPIC

o wydaniu decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) z a w i a d a m, że w dniu 06 czerwca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora deszczowego do obsługi ulicy Częstochowskiej – łączącego planowany kanał w ulicy Częstochowskiej z istniejącym kolektorem deszczowym zlokalizowanym na działce 1713, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 1649/1, 1710/2, 1707 i 1713, położonych w Krzepicach.

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11 można się zapoznać z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Krzepic.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które skutkować będzie prawomocnością decyzji tj. brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach.