Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Krzepicach Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości położonych w Krzepicach, przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w dniu 31 maja 2017 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy objęto:

 • dzierżawę w trybie przetargowym na okres 10. lat nieruchomości położonej w Krzepicach o łącznej powierzchni 6,1405 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 266/5, 266/8, 266/10, 266/12 i 266/13, stanowiącej las i drogi dojazdowe.

 • dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5. lat nieruchomości położonej w Krzepicach o łącznej powierzchni 0,1000 ha, stanowiącej część działki nr 2306/20.

Z dniem 21 czerwca 2017 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami).

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 313.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 28.262.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 5. lat nieruchomość gruntową o pow. 0,1000 ha, położoną w Krzepicach, stanowiącą część działki nr 2306/20, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości, urządzenie ogródka przydomowego

Działka nr 2306/20 stanowi własność Gminy Krzepice i opisana jest w księdze wieczystej Kw. Nr CZ2C/00038211/6, prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 325,00 złotych rocznie.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po upływie każdych dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższana o 2%.

 

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 31 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku.

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz zostaje zamieszczony na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania

Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.


 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 314.2017

Burmistrza Krzepic

z dnia 30 maja 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr 28.261.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu na okres 10. lat nieruchomość położoną w Krzepicach o łącznej powierzchni 6,1405 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 266/5, 266/8, 266/10, 266/12 i 266/13, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzepice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Nr CZ2C/00017436/6.

Przeznaczona do dzierżawy nieruchomość stanowi grunty leśne o łącznej powierzchni 5,7602 ha oraz drogi dojazdowe o łącznej powierzchni 0,3803 ha. Ustanawia się służebność przejazdu przez działki nr 266/8 i 266/12, będącymi drogami dojazdowymi do działki nr 266/7 i 266/11.

Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 15.000,00 złotych rocznie plus należny podatek VAT wg stawki 23%.

Wysokość czynszu będzie aktualizowana raz w roku do 15 marca każdego roku dzierżawy, wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po upływie każdych dwóch lat dzierżawy, wysokość czynszu będzie podwyższana o 1,5%.

 

§ 2. Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości tj. osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercom, ustala się od dnia 31 maja 2017 roku do 21 czerwca 2017 roku.

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz zostaje zamieszczony na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Planowania

Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2017
  przez: Krystyna Chęcińska
 • opublikowano:
  30-05-2017 16:50
  przez: Krystyna Chęcińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Krzepicach
  odwiedzin: 3065
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Krzepicach
42-160 Krzepice
ul. Częstochowska 13
NIP: 574-13-91-048 REGON: 000529019
Numer konta: 36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 51 72
fax: 34 317 51 72
e-mail: umig@krzepice.pl
strona www: krzepice.pl